HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CƯỚC PHÍ TRÊN HI FPT

 • Quý khách vào ứng dụng Hi FPT, chọn Thanh toán
 • Ứng dụng Hi FPT hỗ trợ thanh toán bằng Thẻ quốc tế và thẻ nội địa
 1. Thanh toán bằng thẻ Quốc tế:
  1.1 Hình thức lưu thông tin thẻ thanh toán:
  Khi hệ thống hiển thị thông báo Số hóa thẻ hay không? Quý khách lựa chọn Đồng ý
  -Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Số thẻ, Ngày hết hạn (MMYY), Mã bảo mật.
  -Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục.-Màn hình hiển thị giao diện để xác nhận thanh toán: Submit.
  -Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công
  -Màn hình hiển thị giao diện thông báo thông tin thẻ đã được Số hóa và thông báo có muốn đăng ký thanh toán tự động không?
  1.2Thanh toán tự động AutoPay bằng thẻ quốc tế
  Nếu Quý khách chọn đăng ký thanh toán tự động Autopay: Màn hình hiển thị giao diện chọn thông tin thẻ để đăng ký, Quý khách chọn Đồng ý.Màn hình hiển thị thông báo hoàn tất việc đăng ký thanh toán tự động.
  1.3 Không thanh toán tự động AutoPay, thanh toán thông thường bằng thẻ quốc tế
  -Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Số thẻ, Ngày hết hạn (MMYY), Mã bảo mật
  -Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục
  -Màn hình hiển thị giao diện để xác nhận thanh toán: Quý khách chọn Submit-Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công
  -Màn hình hiển thị giao diện thông báo có Số hóa thẻ không. Nếu chọn Bỏ quasẽ hiển thị giao diện Lịch sử cước. Nếu chọn Đồng ý, hệ thống sẽ thông báo số hóa thẻ như giao diện trên.
  1.4 Không só hóa thẻ
  Khi màn hình hiển thị thông báo Số số hóa thẻ hay không? Quý khách lựa chọn Bỏ qua, giao diện sẽ hiển thị Lịch sử cước
 2. Thanh toán bằng thẻ nội địa
  2.1 Số hóa thẻ:
  Khi màn hình hiển thị thông báo Số số hóa thẻ hay không? Quý khách lựa chọn Đồng ý
  -Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Số thẻ, Ngày hết hạn (MMYY), Mã bảo mật.
  -Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục.
  -Màn hình hiển thị giao diện để xác nhận thanh toán: Quý khách chọn Submit.
  -Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công
  -Màn hình hiển thị giao diện thông báo thông tin thẻ đã được Số hóa và thôngbáo có muốn đăng ký thanh toán tự động không.
  2.2 Không số hóa thẻ
  Khi hệ thống hiển thị thông báo Số số hóa thẻ hay không? Quý khách lựa chọn Không-Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Tên chủ thẻ, Số thẻ, Hiệu lực thẻ
  -Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Thanh toán
  -Quý khách nhập mã xác thực OTP đã được gửi tới điện thoại, chọn Tiếp tục
  -Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công-Màn hình hiển thị giao diện thông báo có Số hóa thẻ không. Nếu chọnBỏ qua, màn hình hiển thị giao diện Lịch sử cước
 3. Tra cứu cước phí
  Quý khách mở ứng dụng Hi FPT, chọn mục Cước phí
  – Hiển thị thông tin toán Lịch sử cước
  – Để thay đổi thông tin thanh toán, Quý khách chọn biểu tượng cài đặtMàn hình hiển thị thông tin Số hóa thẻvà Thanh toán tự động
 4. Tra cứu lưu lượng sử dụng
  Tại màn hình chính của ứng dụng, Quý khách chọn mục Modem Lưu lượng.